Huisregels

HUISREGELS PIAZZA CENTER EINDHOVEN

Wij verzoeken u kennis te nemen van de Huisregels van Piazza Center.

Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te maken, waken wij, ook door middel van camera’s, over uw en onze eigendommen. Wij verzoeken u vriendelijk de instructies van onze beveiligingsmedewerkers of andere daartoe bevoegde personen op te volgen en uw medewerking te verlenen aan onderstaande regels en zaken die niet zijn toegestaan in ons winkelcentrum.

 • Afval, sigarettenpeuken, kauwgom e.d. dienen te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en asbakken en niet op de vloer
 • Roken in Piazza Center is verboden; dit geldt voor alle verdiepingen alsmede de openbare ruimte
 • Het nuttigen van alcoholische dranken is verboden, behalve bij en in de daartoe bestemde horecaondernemingen
 • Het zich ophouden in hinderlijke samenscholingen, of op andere wijze, dan waarvoor het winkelcentrum is bedoeld
 • Het berijden of aan de hand meevoeren van bromfietsen, snorfietsen, steps, rolschaatsen, skates, skateboards en/of andere voertuigen, m.u.v. kinder-, wandel- en invalidenwagens
 • Het berijden van een scootmobiel harder dan 5 km per uur, gemotoriseerde invalidenwagens dienen zich stapvoets voort te bewegen
 • Rolschaatsen, skeeleren, skateboarden, steppen, spelen met ballen en radiografisch bestuurbare auto’s
 • Fietsen, bromfietsen en scooters dienen te worden gestald in de daartoe bestemde stalling op het 18 Septemberplein
 • Honden meenemen in ons winkelcentrum (m.u.v. hulphonden)
 • Het rijden met palletwagens door het centrum
 • Het bedelen om geld of andere zaken
 • Het zitten op de vloer, de trappen, de trapleuningen of de relingen, met uitzondering van de daarvoor bestemde zitelementen
 • Het opzettelijk aanrichten van beschadigingen of vervuilingen
 • Het hinderen of belemmeren van het winkelende publiek, de winkeliers of hun personeel
 • Hinderlijk samenscholen, het veroorzaken van geluidsoverlast en/of het verstoren van de openbare orde en veiligheid in ruime zin
 • Het meevoeren van wapens, in de meest ruime zin van het woord
 • Het gebruik of handel in soft, en/of harddrugs in de meest ruime zin van het woord
 • Het gebruik maken van de liften en roltrappen door minderjarigen zonder ouderlijk toezicht

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van winkelcentrummanagement en/of winkeliersvereniging is het onderstaande niet toegestaan.

 • Het verkopen van waren
 • Het uitdelen van reclamemateriaal
 • Het afnemen van enquêtes
 • Het optreden door artiesten
 • Het aanbrengen van affiches
 • Het maken van foto- en/of filmopnames
 • Het inzetten van promotieteams
 • De verspreiding van handels- en reclamedrukwerk
 • De verkoop van de Straatkrant
 • Het werven van abonnementen, enquêteren, collecteren en/of bedelen
 1. Aanwijzingen van het Management of van de Beveiliging dienen te allen tijde (ook in geval van calamiteiten) te worden opgevolgd.
 2. Personen die door het Management of de Beveiliging worden verzocht het winkelcentrum te verlaten dienen hieraan direct gevolg te geven, bij gebreke waarvan kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging op basis van lokaal- of huisvredebreuk.
 3. Bij constatering van vandalisme, opzettelijke vervuiling, beschadiging of misbruik van de centruminrichting, (winkel)diefstal, of overtreding van de Huisregels, kan de toegang tot het winkelcentrum worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker. Van alle overtredingen wordt aangifte gedaan bij de Politie.
 4. Het management is niet aansprakelijk voor schade aan en of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers.

Deze huisregels zijn van kracht in winkelcentrum Piazza Center te Eindhoven. In alle gevallen waarin de Huisregels niet voorzien, beslist het Management, de Beveiliging of een andere daartoe bevoegde instantie/persoon. Het Management is gerechtigd de Huisregels te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

Met bovenstaande regelgeving menen wij u van dienst te zijn en hopen dat u mede hierdoor een aangenaam verblijf in ons winkelcentrum heeft.

Voor eventuele calamiteiten kan het noodnummer van de Politie gebeld worden, te weten 112 Of het nummer van de dienstdoende centrummanager 06 – 28237159.